top of page

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Bitez Mahallesi Mandalin Caddesi No:28/1 Bodrum-Muğla adresinde mukim Mets Villa ve Yat İşletmeciliği Turizm Tic. Ltd. Şti. ("Pafta'm Bodrum”) tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.  E-Bülten Üyeliği Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Kişisel Veri, Kişisel Veri İşleme Şartı, Kişisel Veri İşleme Amacı

İletişim (e-posta adresi), Açık rıza-Bülten gönderimi yapılabilmesi

2.  Yeniliklerden ve Fırsatlardan İlk Siz Haberdar Olun Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Kişisel Veri, Kişisel Veri İşleme Şartı, Kişisel Veri İşleme Amacı

İletişim (e-posta adresi), Açık rıza– Bülten gönderimi yapılabilmesi

3. Pafta'm Bodrum Üyeliği Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Kişisel Veri Kişisel Veri İşleme Şartı, Kişisel Veri İşleme Amacı

İletişim (e-posta adresi)

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

– Sorun ve şikayetlerin çözümlenmesi- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

- Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-İşlem güvenliği (parola, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, trafik bilgileri (bağlantı zamanı/süresi vb.) ve IP adresi)

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Pafta'm Bodrum’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Pafta'm Bodrum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

- Kötü amaçlı kullanımın engellenmesi

4.  Gerçekleştirilen Alışveriş Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

Kişisel Veri Kişisel Veri İşleme Şartı Kişisel Veri İşleme Amacı

Kimlik (ad, soyad)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Pafta'm Bodrum’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Sorun ve şikayetlerin çözümlenmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi)

 • Müşteri işlem (fatura bilgisi, sipariş bilgisi, ürün bilgisi)

 • İşlem güvenliği (parola, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, trafik bilgileri (bağlantı zamanı/süresi vb.) ve IP adresi)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Pafta'm Bodrum’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Pafta'm Bodrum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Kötü amaçlı kullanımın engellenmesi

 • 5.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, www.paftam.com internet sitesi aracılığıyla toplanmaktadır.

  6. www.paftam.com İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

  www.paftam.com internet sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  7. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Pafta'm Bodrum ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda yer almakta olan 3. taraflara aktarılabilecektir;

  Aktarım Amacı Alıcı Grubu

  – Ürün teslimatı– Kargo firması

  – Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi– Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  8. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

  Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

  9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 • haklarına sahipsiniz.

  10. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 •  info@paftam.com adresine elektronik posta göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Pafta'm Bodrum’a başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Bitez Mahallesi Mandalin Caddesi No: 28/1 Bodrum-Muğla adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@paftam.com adresine e-posta göndererek,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle metsvillaveyat@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek, Pafta'm Bodrum’a iletebilirsiniz.

 •  

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  11. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Pafta'm Bodrum’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

  bottom of page